Kristin Kelich, Diploma exhibition, xhibit, Academy of Fine Arts Vienna, 2015
Diploma exhibition, xhibit, Academy of Fine Arts Vienna, 2015